GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Hidro i geotermalna energija

Mini Hidro Elektrane

MHE-Male hidroelektrane su postrojenja u kojima se potencijalna energija vode (transformisana energija sunčevog zračenja) najprije pretvara u kinetičku energiju strujanja (u statoru turbine), a potom u mehaničku energiju (u rotoru turbine) ugaone brzine osovine turbine i konačno u električnu energiju u generatoru. Danas se za tehnologiju vezanu za hidroenergiju, koja se smatra alternativnim izvorom energije, može reći da je tehnički najpoznatija i najrazvijenija na svetskom nivou (spada u najdostupniju BAT tehnologiju), sa izuzetno visokim stepenom energetske efikasnosti (računato prema ukupnoj razlici potencijalne energije vode pre i posle prolaska kroz sistem proizvodnje električne energije hidroelektrane ukupan stepen efikasnosti je preko 90%). Mala hidroelektrana, određena je kao postrojenje koje koristi energiju vodotokova s izlaznom električnom snagom od 10 kW do 10MW.

 Skice modela MHE instaliranih u svetu

Prednosti instaliranja MHE:

  • MHE su ekološki vrlo prihvatljive, proizvodnjom električne energije nema emisije ugljenik-dioksida u atmosferu, što je izrazito važno.
  • Smanjuje se potrošnja fosilnih goriva.
  • Pomažu u zaštiti od poplava, ne zahtevaju korišćenje velikih površina.
  • Sigurnija i pouzdanija distribucija električnom energijom, stepen korisnog dejstva je do 90%, a mali su pogonski troškovi.
  • Pozitivan društveni uticaj na regiju (zapošljavanje i sl.)

   

Mini hidroelektrane kapaciteta od 2MW do 10MW

 

Protočne MHE malog pada kapaciteta do 2MW

Elektrane na energiju kretanja morskih vodenih masa

Energija plime i oseke-bazira proizvodnju električne energije na rotaciji elisa pri prolazu vodene mase kroz protočan sistem brane koja ograničava estuare, ili velike zalive od otvorenih mora, ili okeana. Ovo zahteva velike tehnološke i građevinske napore da bi se ostvarila proizvodnja, ali je energija koja se dobija ovim putem veoma velika. Takođe, je neiscrpna energija i period rada ovih brana je veoma dug (nekoliko stotina godina), samo je potrebno remontovati elise i generatore. Problem može nastati ukoliko živi svet vrši uticaj na rad (migracija riba, korali, morska trava...) a ovi faktori skraćuju vreme rada elektrane, a postavljanje ovog sistema alternativne energije negativno utiče na živi svet ograničenog estuara ili zaliva. Zato je teško proceniti pogodnu lokaciju za izgradnju ove vrste elektrana, a u svetu je identifikovano 20 pogodnih lokacija za instaliranje ovakvih sistema. Radi upotrebe ove vrste energije potrebno je napraviti branu (sličnu branama koje omogućavaju prolaz brodova kroz zalive, ili vodotokove sa različitim nivoima visine) koja vrši fokusiranje vodene mase na sistem propelera. Priliv energije je 10h dnevno, ali je energija kretanja mase vode stalna. Napomena je da je ovi izvori energije zahtevaju male operativne troškove.

Prikaz sistema proizvodnje energije morskih struja i plime i oseke

Energija talasa-morski talasi su takođe veoma dobar izvor energije. Najefikasniji model je obrnuti sistem mašine koja prave veštačke talase u bazenima. Kako se vazduh uduvava komora se pomera, i vazduh izlazi, a kako se komora pomera tako pomera veliku masu vode i nastaje veštački talas. Kod elektrane koja bi koristila energiju talasa, voda koja bi se nalazila u posebnoj komori (postavljenoj na obali) bi se sa dolaskom talasa povećavala svoj nivo, a pod tom silom bi istiskivala vazduh pod pritiskom. Ako ti se postavila turbina na uskom izlazu za vazduh mogla bi se dobiti električna energija. Problem bi bilo održavanje otvora za masu vode talasa, gde mulj lako začepi ovaj ulaz. Takođe bi problem bila buka koja bi se stvarala pri izlasku i ulasku vazduha u komoru.

Energija talasa na otvorenom moru se može koristiti posebnom plutajućom tubom, koja je duga oko 150 m, i čiji segmenti se ljuljaju sa vodom. Energija istezanja spojeva se pretvara sistemom gereratora u električnu energiju. Na slici ispod prikazan je Pelamis sistem za proizvodnju energije iz talasa.


                          


Geotermalne elektrane

Geotermalna energija može da donese značajnu uštedu u troškovima za zagrevanje oko 40%, a ukoliko postoji dovoljna količina energije, geotermalna energija može biti i jedini izvor toplotne energije u domaćinstvu. Prema analizama za Srbiju ukupan proizvodni kapacitet geotermalnih izvora energije je oko 1.2GW, ali je potrebno pravilno regulisati ovu oblast energetike i temeljno istražiti sve postojeće izvore geotermalnih voda. U zavisnosti od mase i temperature geotermalne vode koja se može koristiti za proizvodnju električne energije, preko geotermalne elektrane. Upotreba geotermalnih elektrana je vrlo isplativa, ali uslov je da se naprave odgovarajuće zakonske regulative za korišćenje ove vrste alternativne energije, a pre svega uslov je postojanje izvora geotermalne vode, ili geotermalne vode na pristupačnoj dubini radi eksploatacije energije. Cena rada ovih elektrana su zanemarljivo mali u odnosu na profit, a ograničenje u proizvodnji energije je masa dostupne geotermalne vode i njena temperature.

 

Prikaz samohodne geotermalne bušilice i načina izvođenja bušenja geotermalnog grejanja na preko 80m dubine

Prikaz ciklusa zagrevanja i hlađenja u radu geotermalnih pumpi

Pronađite nas na: