GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

USBF tehnologija

Zaštita životne sredine | Prečišćavanje otpadnih voda | USBF tehnologija

Radi efikasnog praćenja nove EU regulative po pitanju tretiranja otpadnih voda i prateći moderne tendencije, poželjno je implementirati procese prerade otpadnih voda koji se baziraju na biološkim procesima, umesto hemijsko – mehaničkih procesa koji su bili implementirani pre dve decenije.

Otpadne vode iz kanalizacionog ulaza prolaze kroz grube Paršal rešetke – Paršal ekrane i sprovode se dalje do peščanih filtera. Iz peščanih zamki izlaze otpadne vode radom crpnih stanica preko separatora masti i ulja i finih ekrana što dovodi do komore koja vrši razdvajanje. Protok otpadnih voda je dalje podeljen na četiri jednaka toka za mehaničku drenažu otpadne vode, koja nije predhodno biološki tretirana. Ovim kanalima se otpadna voda sprovodi do bioloških reaktora za obradu

U fazi biološkog tretmana otpadnih voda za prečišćavanje otpadnih voda koristi se tehnologija niskog obima aktivacije nitrifikacije/denitrifikacije i defosforizacije koristeći aktivni mulj. Odvajanje aktivnog mulja od tečne suspenzije postiže se filtracijom protoka mulja koji se kreće ka gore (USBF proces). Svi biološki tretmani i procesi odvajanja mulja obezbeđuju se u kompaktnom biološkom reaktoru (IBR). IBR sadrži tri uzastopne biološke zone:

  • zona denitrifikacije, ili anoksična zona (A)
  • zona nitrifikacije ili aeraciona zona (B)
  • anaerobna zona, ili zona separacije (C)

Netretirana otpadna voda se u anaerobnoj zoni i zoni denitrifikacije meša se mehaničkim mikserima, u zoni nitrifikacije se nalaze aeracioni sistem sa uduvavanjem finih-mehura sa veoma visokom efikasnošću uduvavanja kiseonika i efikasno mešanje. Pritisak vazduha za aeraciju obezbeđuju pumpe duvaljki. USBF proces separacije mulja i tečnosti nalazi se u zoni nitrifikacije čime se obezbeđuje odliv prečišćene vode. Odvojen mulj iz separatora zajedno sa nitratima iz zone nitrifikacije se kombinuje i sprovodi u anaerobnu zonu, gde se oslobađa deo fosfora, a nakon toga deo izmešanih supstanci se recirkulišu u denitrifikacionu zonu. Uliv supstanci iz anaerobne zone u zoni denitrifikacije, gde aerobni organizmi u aktivnom mulju unose kiseonik iz cirkulisanih nitrata radi oksidacije oksidaciju i radi unosa nekih supstanci iz otpadnih voda. Fosfor apsorbuju mikro organizmi nekih od supstanci iz otpadnih voda u aktivnom mulju u anaerobnim uslovima u C delu IBR rezervoara. Mešane supstance u anaerobnoj zoni teku u zonu denitrifikacije, primarno da bi aerobni organizmi u aktivnom mulju uzimali kiseonik koji cirkuliše u zatvorenom ciklusu nitrata za oksidaciju, što omogućava apsorbovanje nekih supstanci iz otpadnih voda. Do ovog procesa, nitrati se pretvaraju u gasoviti azot, koji se oslobađa u vazduhu, pa se tako smanjuje koncentracija ukupnog azota u vodi. Supstanca iz procesa zone denitrifikacije teče u zonu nitrifikacije u kojoj se vrši postupak oksidacije i potrošnje preostalih organskih materija iz otpadne vode i radi vršenja separacije. Amonijak potom cirkuliše u zoni denitrifikacije. Po sličnom principu vrši se uklanjanje ostatka fosfora koga organizmi apsorbuju u sredini u bez prisustva kiseonika - defosforizacija. Višak fosfora se pretvara u formu deponovanih polifosfata, što omogućava zatvaranje procesa biološke defosforizacije.

Za vreme biološkog tretmana, aktivni mulj je stalno izložen procesima nitrifikacije i denitrifikacije u anaerobnim uslovima. Nizak nivo mulja unosi se u posebne odeljke IBR bazena iz sekcija A, B i nazad u C, i tretiran je sa uslovima svakog odeljka pojedinačno, tako da se može reći da se vrši stalna i zatvorena cirkulacija, što održava biološke funkcije svakog odeljka zasebno. Ulaskom biološki aktivnog mulja (mehanički unapred prečišćenih otpadnih voda prvo ulazi u anaerobni deo bioreaktora), što rezultuje formiranjem veoma specifične biocenoze u aktiviranom mulju. Produkt procesa je biološki aktivni mulj sa niskim indeksom količine obično manjim od 100 ml/g što je optimalno za dalji tretman otpadne vode. U proces je uključena i denitrifikacija kao proces oporavka pH vrednosti mulja nakon njenog pada zbog nitrifikacije, i smanjuje se ukupan sadržaj azota.

Opisana tehnologija omogućava visoke efikasnosti odvajanja mulja od tečnosti kod USBF procesa. Proces razdvajanja se odvija u jedinstvenom separatoru. Mešavina tečne faze ulazi na dno separatora i kako se nivo uzdiže, tako brzina podizanja se smanjuje dok se flokule ćelija formiraju kao aglomeracija čestica mulja koje su povezane silama adhezije i koje postaju stacionarne i čime se formira pokrivač mulja, koja vrši filtraciju. Koncentrovan protok flokula iz separatora je u tom slučaju recirkulisan nazad u zonu (A), dok je obrađena materija izvučena pumpama sa površine IBR separatora.

Višak mulja, koja se nagomilava u procesu, se stalno uklanja iz procesa preko mulja koji nije još ugušćen. Prerađena voda teče nazad do zone aktiviranja preko prelivne cevi dok mulj koji nije još ugušćen se upumpava u rezervoar sa muljem. Ovaj deo IBR bazena se isprekidano izduvava kako bi se mulj držao stalno u oksidacionom stanju, čime se sprečava emisija fosfora, a u toku perioda kada postrojenje ne radi dolazi do nastavka zadebljanja mulja preko pumpanja prerađene vode nazad u zonu aktivacije.

 

Princip rada USBF tehnologije sa osnovnim prikazima

 

Prva faza: U ovoj fazi, ulivna otpadna voda je ušla u sistem za primarnu sedimentaciju. U ovoj fazi, najmanje 60% je smanjenja koncentracije TSS materije.  

Druga faza: U ovoj fazi, sirovo uliva (posle aeraciju) je ušao u poseban sistem za eliminaciju organskog ugljenika. Proces nitrifikacije može se uraditi u ovoj fazi. Hidraulično zadržavanje može se ostvariti od 2 do 8 h.  

Treća faza: U ovoj fazi, otpadna voda je ušla u fazu nakon denitrifikacije u aeraciju. Nitrati se mogu konvertovati u formi amonijaka ili u gasovitoj fazi.  

Četvrta faza: U ovoj fazi, otpadne vode donet iz separatora je filtrirano iz sloja mulja. 

Peta faza: U ovoj fazi, pre naselili otpadnih voda usvojen iz kanala koji su postavljeni na separatora, a zatim je izašao iz sistema.

  • Voda sa muljem ulazi na dno zone za odvajanje,
  • Brzina se smanjuje sve dok se ne formira sloj flokula stabilne aglomeracije čestica mulja,
  • Flokule postaju nepokretne i formiraju sloj mulja za filtriranje drugih supstanci,
  • Gornji deo sloja mulja formira horizontalnu površinu ispod nivoa vode,
  • Efluenti se izvlače - ispumpavaju preko flokula na površiniGrafici zavisnosti eliminacije BOD i COD materije u zavisnosti od vremena:

Efekat eliminacija BOD5 materije iz otpadnih voda u zavisnosti od sati uduvavanja kiseonika HRT


Eliminacija COD materija iz otpadnih voda u zavisnosti od broja sati uduvavanja kiseonika HRT

Pronađite nas na: