GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Micro - USBF za domaćinstva

Zaštita životne sredine | Prečišćavanje otpadnih voda | Micro - USBF


Postrojenja za tretman otpadnih voda u domaćinstvima od 2 do 50 ES

Upotreba

Postrojenja za tretman otpadnih voda (PPOV) tipa Micro – USBF namenjen je za tretman fekalnih otpadnih voda iz individualnih izvora otpada, odnosno od malih porodičnih kuća, hotela, vikendica, restorana, ili bilo kojih drugih objekata koji su predviđeni kapacitetima do 50 ES (ekvivalentnih stanovnika), koji nemaju pristup centralnom sistemu kanalizacije. Otpadna voda iz sistema Micro – USBF u potpunosti zamenjuje zastarele septičke jame i to drastično podiže stepen efikasnosti i smanjenju operativnih troškova.

Nudimo sisteme za tretman otpadnih voda u domaćinstvima sa kapacitetima ES: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50

Sistem omogućava prečišćavanje otpadne vode iz svih javnih objekata kao što su kupatila, bazeni, kuhinje, perionice veša, posuđa, itd. 

Ovi sistemi su veoma podesni za za korišćenje ovih postrojenja u decentralizovanim sistemima u novoizgrađenim vilama u satelitskim rezidencijalnim naseljima bez prisutnog sistema centralne kanalizacije. Na taj način omogućeno je drastično smanjenje investicionih troškova, pri izgradnji, jer nije potrebno da se gradi kanalizaciona infrastruktura koja može biti dugačka i nekoliko kilometara.

 


Tehnološki opis

Biološki tretman postrojenja Micro – USBF koristi patentiranu USBF tehnologiju koja se koristi za prečišćavanje otpadnih voda iz domaćinstava već više od 15 godina. Bioreaktor integriše procese denitrifikacije, nitrifikacije i odvajanje tečne i čvrstih faza u jednom rezervoaru, a zasniva se na principu niske opterećenosti sa aerobnom stabilizacijom aktivnog mulja. Biološki proces je kontinualan i bez potrebe za izgradnjom skupih rezervoara, cisterni, septičkih jama ili dodatnim mehanizmima za doziranje hemikalija. Mali ventilator u membrani obezbeđuje funkcionisanje sistema Micro - USBF dodavanjem pritiska vazduha u vazdušni distributer, a potom na pojedinačni deo za tretman otpadnih voda. Sistem Micro – USBF je u skladu sa važećim normama EU i poseduje sertifikat na osnovu dugoročnog ispitivanja efikasnosti tretmana otpadnih voda u skladu sa EN 12566-3 normom. S obzirom na operativne procedure koje su pratile efikasnost prečišćavanja u rasponu od 90-97%..

   


Dizajn Micro - USBF

Izgled Micro – USBF, malog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - PPOV rezervoar je u obliku zarubljene kupe, a napravljen je od kompozitnih materijala. Unutrašnja struktura sadrži elemente za implementaciju USBF procesa. PPOV se stavlja u veliki šaht koji ima betonsku podlogu na dnu, što omogućava povezivanje gravitacioni ulazn na kanalizacionoj liniji. Vrh rezervoara može biti pokriven kapama različitih veličina i dodaju se različiti priključci u zavisnosti od potreba terena. Otvor za ulazna cev sa kapom može biti usmerena u određenom pravcu jednim jednostavnim okretanjem poklopca. Kompozitni poklopac je pogodan za pomeranje sa maksimalnom ležajem kapaciteta 200 kg.


Prednosti Micro – USBF

Visoka efikasnost

Parametri prečišćene vode nakon prerade ispunjavaju granice definisane propisima EU za upravljanje otpadnim vodama. Efekat prečišćavanja Mikro – USBF PPOV sistema sa USBF tehnologijom korišćenja je veoma visoka, a to je u rasponu od 90 do 98%, (primer okvirnih vrednosti prečišćavanja je 95% za BOD5, HPK oko 90%, NL oko 95%, N-NH4 oko 98%).


Niski početni troškovi i troškovi za održavanje

Minimalni zahtevi za ljudskom radnom snagom, niska potrošnja električne energije, mala izlazna količina viška mulja, pružaju vrlo male troškove. Niska potrošnja električne energije.

Nemogućnost pojave odornih mirisa

Puna eliminacija mirisa u aerobni tretmanu koji se koristi u našim PPOV potpuno se isključuju raspadajući procesi, koji su izvor neprijatnih odornih mirisa.


Operativna pouzdanost

Jednostavna struktura od naših sistema i u svom proverenom dizajnu koji je godinama razvijan i testiran, obezbeđuju visoku pouzdanost i kvalitet naših usluga.


Serijska proizvodnja od kompozitnih materijala

Prečišćena voda pogodna za navodnjavanje

Pronađite nas na: