GBRSRB
Početna
Foto
Video
Novosti
Katalozi
Kontakt

Peletiranje

Energetika | Peletiranje biomase

 

Mi proizvodimo visokokvalitetne sisteme za peletiranje biomase i posredujemo u komunikaciji između proizvođača i potražioca peleta, čija upotreba može da višestruko smanji troškove grejanja kada se koriste u termoenergetske svrhe na primer u pećima na biomasu, manjeg ili većeg kapaciteta.

  

Tehnologoija briketiranja - peletiranja je postupak prilikom kojeg se usitnjeni materijal pod visokim pritiskom pretvara u kompaktnu formu velike zapreminske mase, pogodne za dalju manipulaciju i korišćenje. Konačan proizvod briketiranja naziva se briket. Proces briketiranja primenjuje se odavno u rudnicima uglja. Na klipnoj presi presuje se prašina i sitni otpaci od uglja. Reč „briquet” na engleskom jeziku znači cigla ili opeka. Zbog toga briket može da bude u obliku opeke (prizmatičan) ili u obliku cilindričnog valjka. Reč „pellet” na engleskom znači loptica, kuglica ili valjak. Pod briketima se podrazumeva proizvod tehnološkog postupka briketiranja - kompaktna forma biomase koja ima daleko veću zapreminsku masu, nego što je to zapreminska masa materijala biomase od koga je briket napravljen. Standardom D.B9.021. se pod energetskim briketom podrazumeva proizvod dobijen postupkom briketiranja lignoceluloznog materijala. Sam postupak briketiranja se sastoji u sabijanju lignoceluloznog materijala u što manju zapreminu pomoću sistema presa.

     

 

Veličina pritiska prese se određuje na osnovu fizičkih svojstava materijala. Povećanom pritisku odgovara veća zbijenost materijala (gustina) i obrnuto. Na zbijenost i čvrstoću briketa i peleta, sem pritiska prese, utiče i sadržaj vlage u materijalu i usitnjenost materijala. Ako je sadržaj vlage u materijalu veći od 15% ili je manji od 10%, zbijenost briketa se smanjuje, pri istom pritisku i istom poprečnom preseku briketa. Sa povećavanjem sadržaja vlage u materijalu potrebna je veća sila presovanja da bi se međusobno zbližile i povezale čestice materijala. Ovo je poznato pošto se zna da je voda nestišljiva, odnosno za istiskivanje suvišne vode iz materijala potrebno je obezbediti dodatnu silu ili energiju. Nasuprot ovome, kod manjeg sadržaja vlage (od optimalnih 10-15%) u materijalu, materijal je dovoljno elastičan i teško ga je sabijati, i pri prestanku pritiska sabijeni materijal se širi i puca.

Podela peleta se može izvršiti prema nameni, obliku, kvalitetu, zapreminskim masama i broju komponenata koji ga čine na sledeći način:

1. prema nameni na:

 • energetske;
 • za organsko đubrivo;
 • za stočnu hranu;

 

2. prema obliku na:

 • brikete - koji u poprečnom preseku mogu biti kružni, poligonalni i drugi, obrazujući na taj način obla - cilindrična tela ili uglasta tela oblika prizme, poliedra i dr., obično se koriste u energetske svrhe;
 • pelete - u obliku lopte, tetraedra, kocke, oktaedra i dr., obično se koriste za prehranu domaćih životinja;

 

3. prema zapreminskim masama na:

 • teške brikete (čija je zapreminska masa preko 1000 kg/m3);
 • lake brikete (do max. 400 - 650 kg/m3);

 

4. prema broju komponenata koji učestvuju u formiranju briketa na:

 • jednokomponentne brikete načinjene samo od biomase (gde može biti zastupljena samo jedna ili više vrsta masa biljnog porekla u njenom sastavu);
 • kompozitne brikete, kada se osnovnoj biomasi mogu dodavati jedna ili više aditivnih komponenata koje nisu biljnog porekla u cilju poboljšavanja termičkih, fizičkih, mehaničkih ili estetskih svojstava

 

Briketiranje-peletiranje lignocelulozne biomase je jedna od najvažnijih primena biomase radi efikasnije primene u termoenergetske svrhe. U pitanju je smanjenje zapremine rastresite biomase, rade lakše manipulacije i efikasnijeg sagorevanja u kotlovima na čvrsto gorivo. Od ukupnog kapaciteta celokupne biomase u Srbiji, koja iznosi preko 12 miliona tona, na drvo i na drvnu biomasu otpada 0.5 miliona tona drvene biomase. Što se tiče poljoprivredne biomase, od blizu 12 miliona tona, 25% ove biomase je prilagođeno za termoenergetke potrebe, odnosno za proces briketiranja, ili proces peletiranja. Po ekonomskoj klasifikaciji sistema za alternativne izvora energije, upotreba biomase radi dobijanja peleta (briketa) koje se mogu koristiti za sagorevanje u posebnim pećima je najisplatljiviji vid alternativnog izvora energije. Ova činjenica važi zahvaljujući velike potražnje na domaćem i stranom tržištu, zbog čega je visoka otkupna cena ovog proizvoda. Ovaj obnovljiv izvor energije koji koristi ligno-celulozne ostatke kao resurse iz proizvodnih aktivnosti koji se dobijaju od:

 • Proizvodi dobijeni aktivnostima u oblasti šumarstva (piljevina iz prerade drveta...)
 • Ostaci dobijeni aktivnostima u oblasti šumarstva (strugotine i grane drveća...)
 • Proizvodi od zemljoradnje (slama, kukuruzovina, ljuska suncokreta, silosna prašina...)

Upotreba dobijenih peleta (briketa):

 • zagrevanje prostora u domaćinstvima i zgradama korišćenjem briketa i peleta od biomase
 • proizvodnju električne energije - u severnim delovima korišćenjem poljoprivredne biomase, a u južnim delovima korišćenjem šumskih ostataka i otpada
 • daljinsko grejanje - posebno u južnim delovima Srbije, gde još uvek nije razvijena gasna mreža, i gde se za potrebe daljinskog grejanja koriste mazut i ugalj; u ovim slučajevima bi se uz korišćenje fosilnih goriva mogla koristiti i biomasa-pelete ili bi se mogla izvršiti potpuna zamena goriva.

 

Jedan od razloga za veliku potražnju briketa-peleta na domaćem i stranom tržištu je i visoka cena energenata koji se koriste za zagrevanje, odnosno 0.42€/m3. Kada se izračuna energetska vrednost briketirane biomase, od drveta, i ukoliko se preračuna u finansijski model, upotreba briketa-peleta je za 40% jeftinija od grejanja na prirodni gas. Još jedan od razloga za povećanje potražnje za briketama-peletama na tržištu je česta nestašica gasa u prekidu isporuke i nizak stepen pokrivenosti gasne mreže u ruralnim sredinama. Zato je razumljiva odluka brojnih preduzeća koje su odgovorne za sisteme daljinskog grejanja da uvedu kotlove na čvrsta bio goriva, odnosno da se uvedu peći na pelete. Takođe brojni individualni vlasnici domaćinstava se odlučuju na uvođenje peći na pelete radi uštede na grejanju.

Pronađite nas na: